امروز   پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۸ - ۱۴:۰۲
قیمت رسمی ١١ ارز کاهش یافت

قیمت رسمی ١١ ارز کاهش یافت

قیمت سکه ١۶ آذر ١۴٠٠ به ١٣ میلیون و ٢۶٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ١۶ آذر ١۴٠٠ به ١٣ میلیون و ٢۶٠ هزار تومان رسید

 قیمت طلا تعدیل می شود

قیمت طلا تعدیل می شود

نرخ رسمی ١٩ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ١٩ ارز کاهش یافت

قیمت سکه ۸ آذر ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۸ آذر ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید

قیمت دلار اول آذر ١۴٠٠ به ٢۶ هزار و ٧٩۵ تومان رسید

قیمت دلار اول آذر ١۴٠٠ به ٢۶ هزار و ٧٩۵ تومان رسید

قیمت سکه اول آذر ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه اول آذر ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان رسید

 صعود قیمت طلا متوقف شد

صعود قیمت طلا متوقف شد

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

قیمت دلار ٢۶ آبان ١۴٠٠ به ٢۶ هزار و ٩٠٠ تومان رسید

قیمت دلار ٢۶ آبان ١۴٠٠ به ٢۶ هزار و ٩٠٠ تومان رسید

قیمت سکه ٢٣ آبان ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ۶٨٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ٢٣ آبان ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ۶٨٠ هزار تومان رسید

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

 توقف ارزهای دیجیتالی

توقف ارزهای دیجیتالی

قیمت سکه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسید

 جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

قیمت سکه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز